0

Utleiebetingelser

Det er viktig for oss at du som utleiekunde har kunnskap om utleievilkårene slik at du kan ta med deg utleieutstyr på oppdrag på en trygg og sikker måte.

Nedenfor finner du oversikten over Foto.nos utleiebetingelser.

 

Generelt

Disse betingelsene gjelder for utleie av utstyr, utrustning og annet materiell (”utstyret”) fra Foto.no til profesjonell bruker eller forbruker (”kunden”). Den ansvarlige leier må være fylt 18 år og på oppfordring kunne framvise gyldig legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort eller pass). For bedriftskunder kreves det også en kopi av firmaattest. Kunde må være bosatt i Norge for å kunne leie varer av Foto.no. Ved underskrift på disse betingelser, erklærer leietaker (kunde) å ha lest gjennom og forstått Foto.nos utleie- og leveringsbetingelser. Minnekort følger ikke med.

Leie-/lånetid

Leie-/lånetiden beregnes i 22 timer fra 12.00 avtalt dato til 10.00 neste dag. Leie-/lånetiden løper til og med den dag utstyret er returnert og kvittert hos Foto.no. Reservasjon må gjøres senest kl. 12:00 dagen før avhenting. Dette grunnet klargjøring av utstyret. Ved senere reservasjon tilkommer et hastegebyr på kr. 250,- inkl. mva.

Vederlag

Alle leiepriser vises inklusive merverdiavgift. Vederlaget fremgår til enhver tid på produktet i nettbutikken, med mindre annet er avtalt. Leieprisene beregnes per påbegynte døgn, som starter 12.00 avtalt dato. Vederlaget for leie i en helg (fredag-mandag) beregnes til sammen som 2 leiedager.

Depositum

Det vil bli tatt et depositum for hvert produkt som leies ut. Dette depositumet fremgår på produktet samt i kassen ved reservering av produktet. Det kan være ulike depositumsatser knyttet til hvert produkt avhengig av verdi og medfølgende tilbehør.

Det kan avtales annen beregning av vederlaget. Installasjonshjelp inngår ikke i vederlaget og blir fakturert etter egen sats.

Utlevering og tilbakelevering

Utstyret hentes hos Foto.no i Barcode fra kl. 12:00 avtalt dato. Dersom kunden ikke henter avtalt utstyr, faktureres kunden for 1 døgns leie. Utstyret skal returneres på en forsvarlig måte ved levering hos Foto.no i Barcode innen kl. 10:00 avtalt dato.

Sending av utstyr kan avtales mellom Foto.no og kunden. Dersom det er avtalt utsending av utstyret, plikter kunden å betale alle transportkostnader, dvs. porto emballasje og håndtering. Dersom transport bestilles av Foto.no, kan Foto.no viderefakturere kunden for slike kostnader.

Skal andre enn kunden hente utstyret, må dette avtales på forhånd. Vedkommende som henter må fremvise gyldig legitimasjon. Utstyr kan kun hentes mandag-fredag. Utstyr kan leveres tilbake mandag-lørdag i butikkens åpningstid men må avtales. Dersom det er mangler ved innlevering, vil kunden bli fakturert for verdien av det som mangler.

Fremleie/videre utlån

Kunden kan ikke fremleie utstyret eller låne det ut til andre, og heller ikke foreta noen andre rettslige disposisjoner (pantsettelse, overdragelse mv). Kunden kan ikke overlate utstyret til tredjepersoner for oppbevaring, med mindre dette skjer med avtalt transport i forbindelse med tilbakelevering til Foto.no.

Forsinket tilbakelevering

Dersom ikke utstyret returneres innen avtalt tid, faktureres kunden for den tid utstyret besittes utover avtalt utleietid. Dersom det ikke finnes leiepris for utstyret, faktureres kunden et vederlag for tilsvarende utstyr.

Avbestilling

Kunden kan avbestille leieutstyret med varsel minst 24 timer før utleieperioden starter. Ved avbestilling etter dette, vil kunden faktureres for 1 døgns leie.

Bruk av utstyret

Kunden plikter å bruke og oppbevare utstyret på en varsom og forsvarlig måte. Utstyret skal kun brukes til den typen bruk utstyret er ment for, og under slike forhold som det er beregnet for. Kunden plikter å sette seg inn i korrekt bruk av utstyret, og å tilse at utstyret beskyttes mot uvedkommende.

Kunden skal ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Utstyret skal ikke brukes utenfor Norge, med mindre annet er avtalt. Ved utlleie av utstyr i Foto.no sine lokaler, skal utstyret kun benyttes innenfor normal arbeidstid med mindre annet er avtalt. Det påligger kunden å skaffe seg nødvendig kompetanse om håndtering av digitale systemer og programvare. På-stedet-assistanse og support må avtales separat og faktureres etter egne satser.

Garanti og ansvar for mangler

Foto.no garanterer at den utrustning som leies ut er i fullgod stand, men ikke at det er passende for kundens bruk. Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende ved utlevering, foreligger det en mangel. Mangel anses også å foreligge dersom det under utleieperioden oppstår feil som ikke kan føres tilbake til kunden, eller andre som kunden svarer for, sin oppbevaring eller bruk. Kunden har bevisbyrden for at feil som oppstår senere enn utlevering ikke kan føres tilbake til kundens oppbevaring eller bruk.

Garantien innebærer at Foto.no ved mangel umiddelbart bytter utstyret med fungerende utrustning, uten ekstra kostnader for kunden og med raskeste forsendelse (”omlevering”). Retten til omlevering gjelder bare innen Norge. Dersom omlevering ikke er mulig, har kunden rett til prisavslag tilsvarende vederlaget for den periode utstyret ikke kan benyttes. Foto.no har intet erstatningsansvar for feil/skade ved utstyret, ut over plikten til omlevering og prisavslag som nevnt ovenfor. Foto.no er heller ikke ansvarlig for slitasje eller eventuelle skader på bilder, filmer eller annet som forårsakes av utstyret, eller på gjenstander og lignende som kobles eller benyttes sammen med utstyret. Kunden har ansvar for å se over at utstyret er komplett ved utlevering.

Forsikring av utstyret

Utleieutstyret er under leietiden forsikret via Foto.no ved at kunden belastes for en forsikringspremie. For skader som dekkes av forsikringen må kunden betale en egenandel. Egenandelen er på kr. 5.000,-. Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av total leiesum x antall dager.

Ansvar

Kunden skal levere tilbake utstyret i samme stand som da det ble mottatt fra Foto.no. Ved tap, skade eller annen verdiforringelse av utstyret skal kunden umiddelbart melde fra til Foto.no. Ved tyveri skal kunden umiddelbart også melde fra til politiet.

Ansvarsbegrensning

Foto.no kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap, herunder person- tings- og formuesskader, som er påført kunden, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med bruk, plassering eller transport av utstyret, med mindre Foto.no eller dets ansatte har opptrådt uaktsomt. Foto.no er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap. Foto.no er under ingen omstendighet ansvarlig for tap som følge av at avtalen ikke kan oppfylles, ut over det vederlag kunden har betalt.

Reklamasjoner

Enhver reklamasjon skal skje skriftlig og inneholde saklig grunnlag over feilens eller mangelens art og omfang. Leier taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom det ikke innen rimelig tid etter at leier oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir utleier melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Tvister verneting

Enhver tvist under denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Lykkes ikke dette, skal tvisten behandles ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som verneting.

Andre generelle salgsvilkår

Ovennevnte vilkår er et tillegg for Foto.no sine generelle salgsvilkår for salg av produkter. Foto.no AS sine generelle salgsvilkår kan du se her.