0

Etiske retningslinjer for leverandører

Foto.no AS er bevisst sitt sosiale ansvar. Vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø.

Introduksjon

Et viktig aspekt ved sosial ansvarlighet er arbeidssituasjonen for arbeidstakerne som deltar i
Produksjonen av de produkter som selges av Foto.no AS.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og for andre
samarbeidsparter, har Foto.no AS vedtatt Etiske retningslinjer for leverandører. Disse
retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter så vel som andre egne etiske og miljømessige krav.

Foto.no AS sibe leverandører skal opptre i samsvar med våre Etiske retningslinjer for
leverandører. Foto.no AS forventer også at våre leverandører forsikrer seg om at
underleverandører til avtalt sortiment, herunder leverandører og underleverandører bakover i
distribusjonskjeden, opptrer i samsvar med våre Etiske retningslinjer for leverandører.

Dersom avvik oppstår, forventer vi at det iverksettes tiltak for utbedring av forholdene. Tidsrammen for gjennomføring av tiltakene avtales mellom leverandør og Foto.no AS.
Ved gjentatte avvik eller dersom leverandøren ikke viser vilje til å utbedre forholdene vil
Foto.no AS vurdere å avvikle sitt kundeforhold til leverandøren.

Vår målsetning er å positivt påvirke arbeidet for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og vern av miljø, både i eget selskap og overfor våre handelspartnere.

Som en generell regel må leverandøren og leverandørens underleverandører følge sine respektive lands lovgivning. I de tilfeller hvor det er motsetning mellom relevante lover og regler og Foto.no ASs Etiske retningslinjer for leverandører, skal den strengeste regelen gjelde.

Forhold på arbeidsplassen

1.    Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr 29 og 105)

1.1    Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

1.2    Arbeiderne skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2.    Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr 87, 98, 135 og 154)

2.1    Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt.

2.2    Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid

2.3    Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3.    Barnearbeid (FNs barnekonvensjon, ILO konvensjoner nr 79, 138, 182 og ILO anbefaling nr 146)

3.1    Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

i)    nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
ii)    minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende.
Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.2    Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

3.3    Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4    Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4.    Diskriminering (ILO konvensjoner nr 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1    Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

4.2    Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller    utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV smittet.

4.3    Arbeidere med samme erfaring og kvalifikasjoner skal motta lik lønn for likt arbeid.

5.    Brutal behandling

5.1    Fysisk mishandling eller avstraffing, eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt.

5.2    Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser.

6.    Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr 155 og anbefaling nr 164)

6.1    Arbeiderne skal ha et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen.

6.2    Arbeiderne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte.

6.3    Arbeiderne skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for helsesikker oppbevaring av mat. 

6.4    Hvis arbeidsgiver stiller losji, skal dette være rent, sikkert og tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7.    Lønn (ILO konvensjon nr 131)

7.1    Lønn til arbeiderne skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2    Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes.

7.3    Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.4    Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

8.    Arbeidstid (ILO konvensjon nr 1 og 14)

8.1    Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller industriens standard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer

8.2    Arbeiderne skal ha minst én fridag per syv dager.

8.3    Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4    Arbeiderne skal alltid ha overtidstillegg, ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

9.    Regulære ansettelser

9.1    Forpliktelser overfor arbeiderne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2    Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

9.3    Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Forhold utenfor arbeidsplassen

10.    Ressursbruk og påvirkning av lokalmiljøet

10.1    Det skal ikke foregå noen form for miljøkriminalitet eller rovdrift på ressurser i lokalmiljøet.

10.2    Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke skades av forurensning. Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.

10.3    Ved konflikt med lokalsamfunn om bruk av landarealer eller andre naturressurser, skal partene gjennom forhandlinger sikre respekt for individuelle og kollektive rettigheter til arealer og ressurser basert på sedvane/hevd, også dersom rettighetene ikke er formalisert.

10.4    Produksjonen, og uttaket av råvarer til produksjonen, skal ikke bidra til å ødeleggeressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengig av.

Miljø og dyreetikk

11.    Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og regulering

11.1    Produksjonen skal ikke være i konflikt med nasjonal eller internasjonal lovgivning ogregulering med hensyn til miljø.

11.2    Relevante utslippstillatelser skal være innhentet der det er nødvendig.

11.3    Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport.

11.4    Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

11.5    Dyreetiske hensyn

11.6    Ved produksjon av animale produkter skal dyreetiske hensyn ivaretas i hele verdikjeden.

Korrupsjon

12.    Korrupsjon

Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner. Politiske eller kulturelle omstendigheter kan i enkelte tilfeller gjøre det utfordrende å etterkomme enkelte av kravene i denne standarden. I slike tilfeller er Foto.no AS åpen for å diskutere alternative tilnærminger og løsninger.